Sufipedia


Sekilas tentang Syekh Ibnu Arabi

Nama lengkap Muhyiddin ibn Arabi adalah Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Hatimi al-Tha’i al-Andalusi. 

Dia beroleh banyak gelar: al-Syaikh al-Akbar, Guru Besar; Khatim al-Auliya’ al-Muhammadiyyah, Penutup para Wali Muhammad; al-Syaikh al-A’zham, Guru Agung; Quthb al-Arifin, Poros Para Ahli Makrifat Imam al-Munahiyuddin, pemimpin Agama Para Mualaf; Rahbah al-Alam, Pembimbing Dunia; dan masih banyak lagi. Mengenai pengetahuannya yang luar biasa, Ibn al-Jawziyah berkomentar, “Ibn Arabi sangat menguasai kimia, dan mengetahui rahasia Nama Agung Allah, yang tersembunyi di dalam Al-Qur’an”.

Syeikh Sa’duddin Hamawi berkata, “Muhyiddin adalah samudera pengetahuan tak berpantai”.

Muhyiddin Ibn Arabi lahir dikota Murcia propinsi Andalusia Islam, Spanyol, pada Senin 17 Ramadhan 560 H (28 juli 1165). Ayahnya adalah seorang sufi dan pribadi yang termasyhur dan terhormat. 

Pada masa kanak-kanaknya, di dididik dan diajarkan oleh dua wali wanita, Yasmin dari Marchena dan Fathimah dari Cordoba. Pada usia delapan tahun, Ibn Arabi dan keluarganya pindah ke Sevilla. 

Di sana dia belajar kepada Abu Muhammad dan Ibn Basykuwal, dua teolog dan ulama ahli hadist terbesar pada zamannya. Ketika dia berusia Sembilan belas tahun, sahabat sang ayah, filsuf dan sufi terkenal Ibn Rusyd (dikenal Barat sebagai Averroes), merasa tertarik untuk bertemu dengannya. 

Tergerak oleh kekuatan besar yang dirasakannya melalui percakapan singkat dengan pemuda itu, sang ulama berbicara kepada ayahnya sesuai dengan yang diingat Ibn Arabi berikut ini :

Dia bersyukur kepada Allah karena dapat bertemu dengan orang yang telah memasuki penyendirian spiritual tanpa disadarinya dan meninggalkannya seperti aku. 

Dia berkata: 

“Itulah kejadian yang kemungkinannya telah kupastikan tanpa bertemu dengan orang yang telah mengalaminya. Mahasuci Allah bahwa aku hidup pada zaman ketika ada orang yang merasakan pengalaman ini, salah seorang dari sekian banyak orang yang membuka kunci pintu-Nya. Mahasuci Allah yang telah memberiku karunia bertemu langsung dengan salah seorang dari mereka”.

Karya-karya

Ibnu Arabi menghasilkan banyak karya, sejumlah 300 buku. Di antara buku-buku itu, yang paling dikenal adalah Fushush al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyyah juga Tarjuman al-Asywaq. futuhat adalah karya besar yg menyingkap ilmu gaibul gaib uluhiyat & rububiyyat yang sangat dalam sesuai dengan keterbukaan sang syech dari Yang Haq berhubungan dengan permohonan sang syekh ketika di Makkah.

Berikut sebagian kitab karya beliau:
 • Kitab Kitab Al-Yaqin - Muhyiddin Ibnu 'Arabi
 • Kitab Juz'un Fihi 'Aqidatu Ibnu 'Arabi wa Hayatuhu -Taqiyuddin Muhammad al-Fasi
 • Kitab Muhadharat al-Abrar wa Musamarat al-Akhyar - MuhyiddinIbnu 'Arabi
 • Kitab Al-Tuhfat Al-Bahiyah Wa Al-Tharfat Al-Syahiyah (Al-Majmu'ah)
 • Kitab Al-Tanazzulat Al-Maushiliyah - Muhyiddin Ibnu 'Arabi
 • Kitab Maulid al-Nabawi - Muhyiddin Ibnu 'Arabi
 • Kitab Al-Masalik Fi Syarh Muwattha' Malik - Al-Qadhi AbuBakar Ibn 'Arabi Al-Maliki
 • Kitab Al-Qabas Fi Syarh Muwattha' Malik Bin Anas - Al-QadhiAbu Bakar Ibn 'Arabi Al-Maliki
 • Kitab Jawahir al-Fushush fi Halli Kalimat al-Fushush (Syarahal-Nabulisi 'ala Fushush al-Hikam)
 • Kitab Al-Fiqh 'Inda Muhyiddin Ibnu Arabi - Mahmud Ghurab
 • Kitab Ibnu 'Arabi wa Maulidu Lughat Jadidah - Sa'ad Al Hakim
 • Kitab Tafsir Muhyiddin Ibnu Arabi
 • Kitab Al-Tajalliyat Al-Ilahiyah - Muhyiddin Ibnu Arabi.
 • Kitab Zubdat al-Asrar wa al-Anwar - Muhyiddin Ibnu Arabi.
 • Kitab Dzakhoir Al-A'laq Syarah Tarjuman Al-Asywaq Muhyiddinibnu Arabi.
 • Kitab al-Hubb wa al-Mahabbat al-Ilahiyah - Min Kalami Muhyiddinibnu Arabi.
 • Kitab Al-Kibrit Al-Ahmar Fi Bayani Ulumi Al-Syaikh al Akbar.
 • Kitab Haqiqat al-Ibadah 'inda Muhyiddin Ibnu Arabi Arabi.
 • Kitab Ha-kadza Takallama Ibnu Arabi - Nashr Hamid Abu Zaid.
 • Kitab Syarah Risalah Ruh al-Qudus Muhyiddin Ibnu Arabi
 • Kitab Masyahid al-Asrar al-Qudsiyah wa Mathali' al-Ilahiyyah Muhyiddin ibnu Arabi
 • Kitab Al-Kaukab Al-Durri Fi Manaqibi Dzun-Nun Al-Mishri-IbnuArabi
 • Kitab Al- 'Awashim Min Al-Qawashim Al-Qadhi Abu Bakaribnu Arabi
 • Kitab Hilyat al-Abdal - Muhyiddin Ibnu Arabi
 • Kitab Kunhu ma La Budda li al-Murid Minhu – Muhyidin ibnuArabi
 • Kitab Syajarat al-Kaun - Muhyiddin Ibnu Arabi
 • Kitab Syarh Fushush al-Hikam - Mahmud al-Ghurab
 • Kitab Al-Futuhat al-Makiyyah - Muhyiddin Ibnu Arabi.

Anda sedang membaca Kitab-Kitab Karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Untuk mengikuti posting terbaru silahkan Liked Facebook Fanpage: Mistikus Cinta | Follow Twitter: @Sufipedia | Terima kasih.

Post a Comment

 
Top